Eiken Bijgebouw Zelfbouwpakket Prijs

Published Jun 21, 22
4 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Houten Bijgebouw Garage

2 Bestaande situatie Aan de bestaande vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte gebouwen, die niet voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, kunnen onderhouds- , instandhoudings- , Revisie 1 Pagina 61 van 85 Algemene voorschriften VERORDENEND DEEL TOELICHTING werken en renovatie uitgevoerd worden binnen het bestaand vergund of vergund geacht volume (bijgebouw in eik).

De bestaande vergunde activiteiten kunnen behouden blijven. Nieuwe activiteiten moeten beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. 0. 3 Niet-vergunningsplichtige werken Dit betekent dat aangaande het plaatsen van losstaande bijgebouwen, afslui- Werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning volgens de vigerende wetgeving zijn toe- tingen en tuinuitrusting, de voorschriften van het RUP moeten gevolgd wor- gestaan voor zover ze niet in strijd zijn met de voorschriften van dit RUP.

0. bijgebouw 4 letters. 4 Waterhuishouding en integraal waterbeheer Werken en handelingen, voorzieningen en inrichtingen die nodig zijn voor het beheersen van overstromingen Er dient voldaan te worden aan de gewestelijke stedenbouwkundige verorde- of het voorkomen van wateroverlast, zoals het (her)aanleggen, verplaatsen en onderhouden van open grach- ning en de principes van integraal waterbeheer. bijgebouw kantoor. houten poolhouse.

Daarbij dient het waterbergend vermogen van het gebied zoveel mogelijk behouden te worden (minimalistisch bijgebouw). Regenwater moet in eerste instantie maximaal opgevangen en hergebruikt worden. eiken poolhouse. In tweede instantie moet het kunnen infiltreren in de ondergrond, hetzij door het gebruik van waterdoorlatende materialen, hetzij door afleiding van regenwater van verharde delen naar de onverharde delen, hetzij door afleiding naar daartoe voorziene constructies om het water te bufferen gekoppeld aan infiltratie.

In laatste instantie of wanneer infiltratie onmogelijk is in het gebied, kan water opgevangen worden in waterbuffers gekoppeld aan vertraagde afvoer. In alle zones is het naast de hoofdbestemming daarom toegelaten infiltratievoorzieningen, waterpartijen en afwateringsgrachten te voorzien ten behoeve van de waterhuishouding in het gebied - bed and breakfast in bijgebouw. Op woonkavels gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied moet, in geval bijkomende bebouwing wordt , Revisie 1 Pagina 62 van 85 Algemene voorschriften VERORDENEND DEEL TOELICHTING voorzien of bestaande bebouwing wordt herbouwd, overstromingsvrij gebouwd worden en mogen geen reliêf- Overstromingsvrij bouwen: er kunnen geen kelders voorzien worden, het wijzigingen worden uitgevoerd. architect voor bijgebouw.

door op palen te bouwen), of er dient verhard worden. een drempel voorzien te worden, … Langs waterlopen geldt een erfdienstbaarheidzone van 5,00m aan weerszijden waarin verplicht doorgang moet verleend worden in functie van ruimingswerken. Deze strook moet volledig vrij blijven van nieuwe bebouwing alsook van aanplantingen en afsluitingen die de doorgang of de ruimingswerken kunnen Cfr. melding bijgebouw.

Vergunning Aanvragen Bijgebouw

0. 5 Vergunningsaanvraag Bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dienen minstens volgende stukken gevoegd:  Bewijs (in de mate van het mogelijke) dat de woning en/of de woningbijgebouwen vergund zijn of geacht worden vergund te zijn.  0. 6 Een uitgebreide volumeberekening van het bestaande en toekomstige volume. Functiewijzigingen Het ruimtelijk uitvoeringsplan legt de toegelaten activiteiten voor de gebouwen vast binnen de verschillende overdrukken.

In tweede instantie moet elke inrichting op zich worden afgewogen tegenover zijn directe omgeving - houten poolhouse. Er moet nagegaan worden of een nieuwe functie verenigbaar is/blijft met zijn omgeving en dat de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad - staalbouw bijgebouw. Minstens 5 items moeten in een motivering bij de vergunningsaanvraag worden onderzocht:     de invloed van het nieuwe gebruik op het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers van het gebouw; de invloed van het nieuwe gebruik op het mobiliteitsaspect; de relatie van het nieuwe gebruik met de in de omgeving aanwezige functies; de relatie van het nieuwe gebruik met de in de omgeving vastgelegde bestemmingen; , Revisie 1 Pagina 63 van 85 Algemene voorschriften VERORDENEND DEEL  TOELICHTING het al dan niet bouwfysisch geschikt zijn voor het nieuwe gebruik.

Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. op plaatsen die vlot ontsluitbaar zijn en worden toeristische voorzieningen bij Alle inrichtingen, die door hun schaal of aard van de activiteiten de draagkracht van de omgeving overschrijden en/of de rust en de veiligheid of het woonklimaat van de omgeving aantasten, zijn verboden. bed and breakfast in bijgebouw.

Ook het voorzien van een grote oppervlakte bijkomende verharding, om bv. het parkeren op eigen terrein in functie van een nieuwe nevenactiviteit op te vangen, is in beschermde landschappen, niet wenselijk. Functies kunnen geen onevenredige toename van mobiliteit hebben en kunnen niet van die aard zijn dat de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het gedrang komen (is een carport een bijgebouw).De inrichtingsvoorschriften van dit RUP zijn slechts van toepassing voor zover ze niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving inzake de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Het waardevolle karakter en de waardevolle elementen dienen steeds gerespecteerd te worden (ramen bijgebouw). , Revisie 1 Pagina 65 van 85 Art. 1: OVERDRUK WONEN AANSLUITEND OP (LANDELIJK) WOONGEBIED VERORDENEND DEEL 1 TOELICHTING Art.

De bijkomende voorschriften gelden enkel voor de woonkavels waarop zich een bestaande, niet-verkrotte, (hoofdzakelijk) vergunde of vergund geachte woning bevindt en de eventueel bijhorende, niet-verkrotte, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte bijgebouwen en die gelegen is buiten de daartoe geëigende bestemmingszone van een vigerend bestemmingsplan en/of goedgekeurde verkaveling. 1. 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN 1.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Navigation

Home

Latest Posts

Vloeren Outlet Vianen

Published Mar 31, 23
11 min read

Pvc Vloeren Licht Eiken

Published Mar 31, 23
11 min read

Pvc Vloeren Eindhoven

Published Mar 30, 23
9 min read